geo:help:eventpravidla

Event musí být vždy organizován minimálně pro 15 účastníků.

Je možné omezit účast na určitý počet osob, nicméně pouze z důvodů kapacitních či organizačních, nelze tedy vytvořit např. event jen pro přátele.

Event musí mít vždy udané souřadnice konání a měl by se konat v místě publikovaných souřadnic. Listing musí obsahovat začátek i konec akce. Každý, kdo se dostaví na tyto souřadnice v době eventu, která je vymezena v listingu, má právo zalogovat Attended.
Dne 18.února 2015 je zavedena minimální doba trvání eventů popřípadě mega a giga eventů.

 • Event musí trvat minimálně 30 minut.
 • Mega event musí trvat minimálně 4 hodiny. Je pro něj potřeba 500 WA logů nebo doložených 500 účastníků.
 • Giga event musí trvat minimálně 1 den. Doporučení 1 až 3 dny. Je pro něj potřeba 3000 WA logů nedá se udělat dodatečně.

Začátek a konec akce v listingu ovšem neznamená, že event musí trvat jen po tuto dobu. Event může trvat klidně několik dalších hodin, ale nesmí být ukončen dříve, než je uveden konečný čas v listingu. Nepovoluje se tedy tzv. Mystery event, kde je potřeba „vyluštit“ souřadnice setkání nebo startu.
Také logbook na eventu být nemusí. Pokud je na eventu logbook, owner může účastníky požádat o zalogování do logbooku, avšak nesmí k tomu nikoho nutit. Zalogování Attended si může nárokovat každý, kdo se jakýmkoli způsobem dostaví na souřadnice v době konání eventu.

Účast na eventu a jeho zalogování nesmí být ničím podmíněny.

Všechny úkoly a program eventu jsou dobrovolné a není tedy možné podmínit zalogování jakýmkoliv úkolem. Každý účastník eventu, který se na event dostaví, musí mít možnost zalogovat Attended

Event by neměl být publikován více než 3 měsíce před konáním.

Výjimka je možná u eventů rozsáhlejšího charakteru jako jsou např. náročné soutěžní akce, o kterých je nutné, aby měla komunita povědomí po dlouhou dobu.

Event by měl být publikován s dostatečným předstihem a je proto nutné, aby byl odeslán ke schválení nejméně 14 dnů před jeho konáním.

V listingu eventu smí být nabízen pouze prodej eventových trackovatelných předmětů.

Trackovatelnými předměty jsou myšleny pouze předměty, nesoucí trackovací číslo Groundspeaku. Jiné věci, např. eventová trička bez čísel, být nabízeny nesmí.

Difficulty (obtížnost) u eventu je pravidly stanovena na 1 hvězdu.
Terrain (terén) je nutné zadávat dle skutečné situace. T nesmí být uměle navyšováno za účelem zvýšení exkluzivity eventu.

Event nesmí být organizován za účelem hromadného odlovu, ani obnovy či údržby keší.

Výjimkou může být publikace keše, nebo i několika keší v rámci programu eventu.

Event nesmí být organizován jako zájezd.

Event je společenská událost a neměl by být typu „stavte se na pár minut jen pro bod“.

Event je společenská událost, která usnadňuje sociální aspekt geocachingu a velmi krátké, několika minutové akce, nenaplňují smysl eventu. Event by měl trvat dostatečně dlouho, aby byl naplněn jeho význam společenské události. Od 18.února 2015 je zavedena minimální doba trvání eventů 30 minut. Je to ovšem jen minimální doba, není to pravidlo, že event musí trvat 30 minut.
Nepovoluje se event typu soukromé akce, kde se mají kačeři zastavit jen pro bod. Viz GC38XVB

Event nesmí být provázán s necacherskou akcí.

Nepovoluje se event, který je organizován v rámci mudloakce. Event v rámci hudebního festivalu, turistického pochodu apod., tedy není možné publikovat.

Turistické eventy

Povolují se tzv. turistické eventy typu: „sejdeme se v daný čas na úvodních souřadnicích a provedeme turistický výšlap, splavení řeky apod“.
Každý takový event však bude posuzován individuálně, listing musí obsahovat čas začátku eventu a alespoň orientační čas konce eventu. Listing by měl obsahovat i trasu, po které se půjde. Nadále platí, že náplň eventu je dobrovolná a pro uznání logu kačerům bude stačit, když se dostaví v určený čas na souřadnice uvedené v listingu, případně se připojí kdekoliv po trase.

Celoroční eventy

Nepovolují se eventy, které spočívají v tom, že po prvním termínu jejich konání dojde toliko k disablování (a nikoliv archivování) listingu, následně je pouze upraveno datum a event je opět ve stejné podobě enablován pro „další kolo“. Typicky se jedná o hospodské eventy, které se v dané lokalitě konají v pravidelných periodách. Dosavadní již schválené eventy tohoto typu, publikované před březnem 2014, mohou ještě ve své podobě pokračovat až do konce roku 2014, nové však již publikovány nebudou.

Event spojený s dárcovstvím krve

Aby mohl být schválen event spojený s dárcovstvím krve, musí být splněny níže uvedené podmínky:

 • Darování krve nesmí být hlavní program eventu.
 • Event musí být založen např. na exkurzi v transfuzní stanici, přednášce nebo nějaké zdravotní osvětě.
 • Exkurze, přednáška či jiná osvěta musí trvat přiměřeně dlouhou dobu, 15 minut nestačí.
 • Darování krve musí být dobrovolné a eventu se může zúčastnit každý, tedy i ten, kdo nebude chtít krev darovat.
 • Referenční listing eventu spojeného s dárcovstvím krve je GC4A82H

Flash mob eventy

Webster’s New Millennium Dictionary of English definuje flash mob jako „skupinu lidí, kteří se organizují na internetu a rychle se shromažďují na veřejných místech, udělají něco bizarního a zmizí. viz Flash mob. Pokud to splňuje tento typ eventu, nic nebrání jeho publikaci.

Od 18. 2. 2015 platí pro eventy podmínka minimální délky 30 minut. Platí to i pro FM eventy, kde je možno tuto podmínku dodržet setkáním před nebo po FM akci.

Flash mob může trvat jen několik minut, ale jeho definici rozhodně nesplňuje návštěva eventu v zelených tričkách nebo růžových čepicích s tím, že se udělá za 5 minut společné foto na náměstí. Ovšem něco jiného už by bylo, kdyby se účastníci sešli např. v kostýmech vodníků.

Řetězení eventů

Eventy s různými prvky, sled eventů nebo eventy poblíž stejného místa organizované pro stejnou cílovou skupinu by měly být publikovány jako jedna akce. Pro různá místa či aktivity mohou být do listingu zadány další waypointy.

Cache In Trash Out eventy jsou akce, kdy se kešeři snaží pomáhat životnímu prostředí. CITO tedy není dnes již pouze jen klasické uklízení odpadků, za CITO lze považovat rovněž např. sázení stromků, odstraňování náletových dřevin, opravy hradních zdí, natírání laviček, úklid po povodních a další obecně prospěšné akce.
Dne 18.února 2015 je zavedena doba trvání CITO na minimálně 1 hodinu.

CITO může být provázáno s nekešerskou akcí

CITA jsou výjimkou z pravidel o zákazu provázanosti s nekešerskou akcí. Vzájemná podpora kešerské a nekešerské komunity je proto ze strany Groundspeaku podporována, především s ohledem na vylepšování obrazu Geocachingu. Pokud jsou pořádána jako součást jiné, větší nekešerské akce, vždy musí mít vymezenu svou část pro geocaching.
Je možné organizovat CITA ve spolupráci s organizacemi, které vlastní veřejnosti přístupné národní kulturní památky (pevnosti, hrady, zámky), dále pak ve spolupráci se ZOO, botanickými zahradami apod. V těchto případech je ale nutné vše předem konzultovat s reviewerem.

Provázání CITA s jiným eventem

CITO může předcházet nebo následovat po jiném eventu, obecná pravidla pro zákaz řetězení eventů se zde neuplatní, jelikož CITO a event mají jiné cíle a jinou náplň. Není však možné zorganizovat CITO, jehož náplní by byl toliko úklid po předchozím a nebo příprava na nadcházející event - úklid po eventu je totiž vždy starostí organizátora eventu a nelze tedy za tímto účelem publikovat CITO. Příkladem schválitelné kombinace CITA a eventu budiž CITO spočívající v úklidu nějakého prostoru a následný event spočívající v setkání účastníků (nejen) CITA v nedaleké restauraci.

Důraz na obecné blaho

CITO by mělo vždy sloužit obecnému blahu. Není rozhodné, jakého druhu tato pomoc ze strany kešerů bude, mělo by však jít vždy o pomoc nijak nespecifikované skupině osob. Jinak řečeno, nebude publikováno CITO, kde bude výsledek pomoci sloužit pouze jedné či několika osobám.

 • geo/help/eventpravidla.txt
 • Poslední úprava: 19.July 2018 15:12
 • autor: gtadmin