Pravidla pro zakládání EARTH keší v ČR

Tento text je prebran doslovne a primo z profilu ceskeho reviewera pro EC geoawareCZ a myslim, ze je treba tyto informace sirit dal, aby zbytecne nevznikaly chyby pri zakladani EC… pokud tedy planujete zalozeni EC, urcite si tyto rady prectete a vyhnete se tim take zbytecnemu protahovani pri schvalovani EC ;-)


 1. zjistete si, zda-li na míste uvažované EC není klasická keš, která již pojednává o geologii místa - v tomto prípade nemuže být EC schválena, jedinou možností je archivovat klasickou keš
 2. pokud je na míste klasická keš, ale lze tam umístit EC, souradnice musí být minimálne 50m od klasické keše
 3. rovnež zjistete, zda-li nekde poblíž není již schválená EC s podobnou tématikou (viz. další bod) - pokud tomu tak je, nelze EC schválit
 4. místo EC by melo být vyjímecné ci jedinecné ve vztahu k okolí a EC musí být geologicky zamerená (minimalizujte bludné kameny, vodopády, soutoky rek a prameny - schvalují se opravdu jen na základe velké zvláštnosti a jedinecnosti)
 5. nelze schválit ekologicky, biologicky ci archeologicky zamerené EC (otázky tohoto charakteru mohou být maximálne jako vedlejší úkoly)
 6. pripravte si nácrtky a fotografie daného místa, snažte se vlatními slovy popsat situaci, vyhýbejte se vedeckým textum - tyto texty mužete uvést pod carou vcetne odkazu na internetové stránky, knihy nebo casopisy
 7. zjistete si na jakém pozemku EC bude, vždy si zajistete souhlas majitele nebo správce s umístením EC
 8. promyslete si hlavní úkoly a vyzkoušejte si je v praxi
 9. pokud je to možné, udelejte EC s více zastávkami (obdoba multin)
 1. listing napište v ceštine nebo slovenštine, ev. v prípade zahranicní EC v místním jazyce (preklad do anglictiny ci jiného jazyka mužete udelat po odsouhlasení EC, jako poslední krok pred publikací - dle pravidel GSA není nutný, ale doporucuji). V zemích ne cesky a ne slovensky mluvících, prosím o anglický text ihned.
 2. pište listing bez výrazné grafiky tak, aby byl prehledný a srozumitelný, využívejte fotografií a nácrtu, které jste porídili v terénu
 3. dodržujte zásady pro tvorbu keší od GS - zde jen upozorním na správné urcení kraju a vložení atributu
 4. Hlavní úkoly (tyto úkoly musí jasne prokázat prítomnost kacera na míste)
 5. merení (sklon, velikost, objem, nadmorská výška, rozdíl nadmorských výšek, vztah ke svetovým stranám), zjištení pH faktoru, tvrdost nebo vryp u vzorku, vrstev apod., porovnání barevnosti a k tomu zduvodnení, minimalizujte úkoly z infocedulí. Urcite je ješte mnoho dalších možností, na které narazíte prímo v terénu.
 6. Vedlejší úkoly (melo by jich být méne, než hlavních) - mohou to být informace uvedené v listingu nebo obecné geologické informace (geologická období, stupnice tvrdosti apod.). Tyto úkoly rovnež musí mít prímý vztah k dané EC.
 7. Nepovinné úkoly (nelze je vyžadovat, mužete napsat, že jsou nepovinné a uvést je) - predevším se jedná o fotografie, které se nevztahují k zachycení nejakého jevu (vetšina kaceru fotografii sebe nebo GPSky priloží) - 2019 lze požadovat konkrétní fotografie.
 8. pri úkolech, kde je zapotrebí sebou mít nejakou pomucku (metr, kompas apod.), uvedte do atributu „special tools“ a do hintu nebo listingu napište co si má kacer vzít sebou
 9. logování nálezu EC nelze rešit automatickým e-mailem nebo vyplnováním formuláre (muže dojít k technickým problémum internetu a odpovedi, ze kterých je složena e-mailová adresa ve vetšine prípadu nesplnují vzdelávací charakter EC), rovnež nepodminujte svým schválením zalogování, doporucenou variantou je: „zašlete odpovedi na danou e-mailovou adresu, poté se zalogujte, pokud bude neco špatne, ozvu se“
 10. pred odesláním listingu ke schválení napište do „reviewer note“ mimo dalších informací, které považujete za duležité, rovnež odpovedi na otázky, kde odpovedi návštevník zjistí (v terénu, na webu, v listingu, na ceduli apod.) a souhlas majitele ci správce pozemku, vcetne kontaktu na nej

Publikovat EC mohu až po úplné kontrole veškerých požadovaných náležitostí. Budu nejdríve konzultovat potrebné záležitosti a pomužu radou a vyjímecne treba i svou prítomností na míste (pokud to bude pro mne reálné). Rovnež, když to pujde, pošlu odkaz na podobnou EC, která by mohla prinést nejakou inspiraci. V okamžiku, kdy budeme mít všechno vyjasneno, publikuji.

Jestli budete uvažovat o založení EC, mužete mne pred zahájením prací na EC kontaktovat prímo pres profil.

zdroj: profil ceskeho reviewera pro schvalovani EC - geoawareCZ

(Tato verze pravidel je platná od 1. 1. 2013)

 1. Stránky earthcache musejí poskytovat vědecké ponaučení o Zemi. Přivádějí lidi na místa, která mohou pomoci vysvětlit tvorbu krajiny, nebo na místa zajímavých jevů jako vrásy, zlomy, poruchy nebo odhalit, jak vědci poznávají naši Zemi (jako např. naleziště zkamenělin atd.). Prosíme, vezměte na vědomí, že stránky s hlavním zaměřením na biologické, ekologické a archeologické jevy nebudou publikovány.
 2. Stránky earthcache musejí být vzdělávací. Poskytují přesná, ale jednoduchá vysvětlení toho, co návštěvníci uvidí na daném místě. Text earthcache (listing) musí vycházet z předpokladu, že návštěvník není vědecky vzdělán v naukách o Zemi.
 3. Earthcache musí upozorňovat na nějaký jedinečný úkaz. Earthcache, které kopírují informace existujících earthcaches o daném místě nebo souvisejících místech, mohou být odstraněny. Earthcache musí být vytvářeny tak, aby návštěvníkovi daného místa poskytly jedinečné zážitky a poskytly mu jedinečné poučení o jevu na daném místě. Další earthcache zaměřené na stejný jev by měly být rušeny nebo by mělo být bráněno jejich vzniku. Základním pravidlem pro reviewery je tedy spíše obsah než blízkost keší.
 4. Earthcache musejí mít před odesláním žádosti ke zveřejnění povolení od majitelů pozemků (v závislosti na místních právních předpisech a zvycích). Pokud je to třeba, musejí mít písemné schválení majitele nebo příslušného orgánu, který dané území spravuje. V době odeslání žádosti musí být v poznámce pro reviewera (RN) udáno jméno, titul a kontaktní údaje osoby, od které máte povolení. V opačném případě musí být v poznámce pro reviewra (RN) uvedeny informace o druhu pozemku a i důvody, proč nemusí být povolení vyžadováno.
 5. Earthcache může být buď jednoduchá, nebo s více zastávkami. Je nutné, abyste místo navštívili v nedávné době (ne více než před dvěma měsíci), zkontrolovali, že místo je bezpečné, a vícekrát zaměřili GPS pozici, a ujistili se tak o přesnosti souřadnic, na místech, kde návštěvníci mají provádět úkoly. Jste zodpovědni za přijmutí vhodných opatření, pokud se vlivem vnějších okolností změní podmínky např. přístup, bezpečnost či jiné záležitosti.
 6. Logování earthcache musí zahrnovat provedení specifického úkolu (úkolů), který se vztahuje k tématu earthcache. Tyto úkoly musí návštěvníci s pomocí informací z listingu earthcache splnit na místě, např. provést nějaký druh vlastní analýzy, měření nebo popis apod. Vyřešení tohoto úkolu musí prokázat, že návštěvník navštívil místo earthcache. Otázky, které slouží pouze k prokázání navštívení místa a nevztahují se ke geologii místa, nejsou přípustné. Požadavek na přiložení fotografií k logu může být pouze volitelný úkol. Návštěvníci zasílají své odpovědi pouze prostřednictvím profilu ownera. Automatické formuláře nesmí být použity k ověřování odpovědí. Správné odpovědi musí být uvedeny v poznámce pro reviewra (RN) před publikací earthacache v okamžiku podání listingu ke schválení.
 7. Stránky earthcache a úkoly musí být vždy napsány v místním jazyce. Další jazyky mohou být, ale místní jazyk musí být uveden jako první. Můžete být požádáni reviewrem o poskytnutí překladu listingu v jazyce, který je pro něj srozumitelný.
 8. Respektujte ochranné známky a autorská práva a používejte text, obrázky a loga, pouze pokud máte souhlas autora. Earthcache s informacemi, které jsou všechny zkopírované či opsané z jiných zdrojů, a není uveden autor, nebude zveřejněna. Omezené množství textu může být zkopírováno či opsáno, ale musí být uveden autor nebo zdroj.
 9. Stránky earthcache se řídí pravidly geocachingu a dodržují princip outdoorové etiky –tzn. nezanechávat žádné stopy. Používejte waypointy k zajištění toho, že návštěvníci použijí správné přístupové cesty. Používejte pouze existující cesty. Poškozování místa je nepřijatelné. Dávejte pozor na křehké ekosystémy. Princip earthcache je o vzdělávání, o vzpomínkách, ne o sběru vzorků. Na místě earthcache nesmí být zanechána fyzická schránka.
 10. Earthcache jsou součástí Geocaching.com a musí splňovat veškeré další podmínky Geocaching.com. Americká geologická společnost (The Geological Society of America, GSA) a EarthCache Team si ponechávají právo editovat, měnit, mazat nebo archivovat jakoukoliv earthcache, která není v souladu s těmito pravidly, nebo právo k jakýmkoliv jiným záměrům, které tým považuje za vhodné.
 • geo/help/earthpravidla.txt
 • Poslední úprava: 31.January 2020 22:27
 • autor: gtadmin